Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Školská rada

Zřizovatel školy – Plzeňský kraj – stanovil počet členů školských rad, a to usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05. Pro naši školu to je šest členů školské rady, z nichž dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Složení školské rady od 16. 6. 2021:
→ JUDr. Marcela Krejsová — zástupce zřizovatele školy
→ Mgr. Václav Cinádr — zástupce zřizovatele školy
→ Mgr. Klára Havrdová — zástupce pedagogických pracovníků školy
→ Mgr. Josef Janoušek — zástupce pedagogických pracovníků školy
→ Mgr. Ing. Jitka Spalová — zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků
→ Daniel Hudec — zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků

 

Školská rada podle zákona č. 561 168 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
d) a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Mgr. Marie Klesová
ředitelka školy

oko