Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Přijímací řízení - obecná ustanovení

Ve šk. roce 2020/2021 platí zákon o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhů vzdělávání. Proto některá níže uvedené ustanovení neplatí. Více informací:  VYHLÁŠKA č. 233 ze dne 6. května 2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem.
Tiskopisy přihlášek jsou zveřejněny na webové stránce MŠMT www.msmt.cz. Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce školy do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku do 1. kola přijímacích zkoušek zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky, pro další kola, případně náhradní termín, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.
Pozvánka obsahuje: informace o požadavcích k přijímací zkoušce, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení.
Pokud se uchazeč nedostaví ke zkoušce a nepřítomnost řádně do 3 dnů omluví, stanoví ředitelka školy náhradní termín přijímací zkoušky nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu přijímací zkoušky (týká se oborů Grafický design, Design interieru, Multimediální tvorba); pro obory, který se týkají jednotné přijímací zkoušky (týká se oborů Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu) jsou centrálně náhradní termíny stanoveny.

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky pro obory Grafický design, Design interieru, Multimediální tvorba; do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (obory Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu); v termínu od 22. dubna do 30. dubna pro obory, do kterých se přijímací zkoušky nekonají (obory Aranžér a Prodavač). Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí (přijatým uchazečům tedy nebude vydáváno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů).

 

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitelka školy poskytne krajskému úřadu spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo.

 

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení ředitelka školy nahlásí na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.

oko