V rámci celoevropské kampaně Erasmus Days proběhne na naší škole ve středu 11. října 2023 od 14:30 h v učebně číslo 3 seminář, na kterém byly představeny možnosti mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+, zaznějí zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr pak proběhne soutěž o drobné ceny.

Již mnoho let úspěšně realizujeme mezinárodní projekty Erasmus+, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu. Zapojujeme se každoročně do projektů mobilit v odborném vzdělávání (krátkodobé i dlouhodobé praktické stáže žáků školy a čerstvých absolventů v zahraničí, krátkodobé vzdělávací pobyty vyučujících - job shadowing a výměna zkušeností se zahraničními kolegy) i do projektů partnerství v rámci školního vzdělávání – společenskovědní projekty Přírodní dědictví společně, v minulosti Tradice bez hranic – cesta regionálními kulturami a Kulturní dědictví společně. Erasmus+ se u nás stal nedílnou součástí moderního vzdělávání.

Naše žáky ze všech oborů vzdělání vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době Německa, Irska, Litvy, Španělska, Finska, na Maltu a Slovensko. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus+. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme mezinárodní Standardy kvality Erasmus+ a principy ECVET – Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. To je podstatné i pro vytvářející se Evropský vzdělávací prostor a jeho další možnosti. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER. V roce 2021 jsme získali akreditaci pro nový program Erasmus+ 2021–2027 a byl nám udělen certifikát kvality za realizované vzdělávací projekty Erasmu+ „Excellence Label“. Mobility v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se v mezinárodním pracovním prostředí.

V minulém školním roce 2022/2023 úspěšně absolvovalo praktickou stáž v zahraničí s finanční podporou vzdělávacího programu Erasmus plus celkem 116 žáků naší školy, z nichž 13 čerstvých absolventek a absolventů bylo na dlouhodobé stáži Erasmu+. Získali řadu zahraničních zkušeností, které využívají v dalším studiu i v zaměstnání. Rovněž se uskutečnilo celkem 15 odborných stáží pedagogů školy v zahraničí v rámci jejich dalšího vzdělávání - 7 vyučujících se zúčastnilo job-shadowingu ve Finsku a šest učitelů pak job-shadowingu v německém Cochemu a Trevíru, o letních prázdninách pak získávaly dvě vyučující zkušenosti na Slovensku.

Nyní probíhají další běhy zahraničních praktických stáží - letos dalších našich 13 studentů a čerstvých absolventů naší školy absolvuje dlouhodobou stáž v zahraničí (nad 3 měsíce) a 95 účastníků odjíždí na podzim 2023 na krátkodobou praktickou stáž (třítýdenní) do zahraničních podniků a organizací.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

 

→ Odkazna FB událost
Událost na evropské platformě Erasmus Days