Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2018–2020 Projekt Šablony pro SŠ

Na základě výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ se naše škola zapojila do projektu s názvem Podpora moderního vzdělávání. Cílem projektu je:

  • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a odborné praxe, napříč předměty i ročníky, díky níž se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků
  • podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků, projektové výuky, polytechnického vzdělávání, výchově k podnikavosti, ICT
  • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

V rámci projektu škola pořídí nové vybavení a učební pomůcky do odborných učeben a učeben praktického vyučování. Zlepší se tak materiální i technické podmínky pro edukační činnost školy v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech. Nové moderní vybavení umožní pedagogům zařazovat do vyučování atraktivní formy výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich spolupráce s odborníky z praxe vytváří vazby mezi učením a praxí, a tak lépe propojí školu se životem.

 

oko