Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2018 – Rekonstrukce učebny cizích jazyků vč. zajištění bezbariérového přístupu

image


Název projektu:
Rekonstrukce učebny cizích jazyků vč. zajištění bezbariérového přístupu
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 004/06_16_066/ITI_16_01_010
Název výzvy: 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005036
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018
Maximální schválené výdaje projektu v rámci uznatelných nákladů: 3 000 000,- K

 

Obsah a cíle projektu:

Projekt řešil modernizaci jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu do školy včetně výstavby výtahu a speciální plošiny pro pohyb handicapovaných osob po schodech. Díky realizaci projektu došlo k optimalizaci jazykové výuky na škole a to plně v souladu se ŠVP a dalšími strategickými dokumenty. Díky realizaci projektu se naší škole podařilo zajistit bezbariérový přístup a pohyb o celé škole, čímž se stalo studium na SOŠ OUUD možné a dostupné všem úspěšným uchazečům z přijímacích zkoušek, a to bez ohledu na jejich tělesné postižení či jiné pohybové hendikepy.

Základní cíle projektu:

Jako základní cíle projektu "Rekonstrukce učebny cizích jazyků vč. zajištění bezbariérového přístupu" jsme stanovili dva níže uvedené cíle:

1. Zajištění bezbariérového přístupu a pohybu po škole

2. Modernizace učebny cizích jazyků a zvýšení kvality výuky cizích jazyků

Prvního cíle projekt „Rekonstrukce učebny cizích jazyků vč. zajištění bezbariérového přístupu“ dosáhl tím, že v rámci jeho realizace se podařilo budovu SOŠ OUUD Nerudova 33 přeměnit ve zcela a plně bezbariérově přístupnou budovu a to prostřednictvím výstavby zcela nového výtahu, který naší škole chyběl. Dále se podařilo ve vstupním vestibulu školy instalovat plošinu pro tělesně hendikepované osoby. SOŠ OUUD se tak stala díky realizaci projektu zcela a plně dostupnou ke studiu i handicapovaným občanům, kteří jsou nuceni se pohybovat prostřednictvím invalidního vozíku či čelí jinému druhu tělesného hendikepu. Vzhledem k současnému dispozičnímu řešení budovy je jediným možným a realizovatelným bezbariérovým řešením výstavba výtahu, který bude nutné doplnit ještě o instalaci jedné speciální přepravní plošiny, která umožní osobě na invalidním vozíku či jinak tělesně handicapované osobě překonat schodiště u vstupu do budovy, které vede do vyvýšeného přízemí budovy.

Druhého cíle jsme v projektu dosáhli prostřednictvím pořízení zcela nového základního mobiliáře do učebny cizích jazyků - lehké židle, lehké, variabilní stoly/lavice, které umožní pro výuku cizích jazyků vhodnější a variabilnější kompozici výukových prostor, přesně dle aktuálních potřeb vyučujícího a žáků. Stejně tak v učebně cizích jazyků zcela chyběly moderní nástroje pro výuky cizích jazyků. V dnešní době jsou však hojně při výuce cizích jazyků

využívány ICT a výuka je stále více orientována na interaktivitu prostřednictvím větší míry zapojení multimediálních prvků do výuky. Výuku je dnes nutné směřovat hlavně na reálné simulaci reálných situací a rozvoj okamžitých schopností žáků plynule a rychle reagovat v cizím (běžném i odborném) jazyce. Za tímto účelem projekt učebnu cizích jazyků dovybavil potřebnými moderními výukovými pomůckami, které umožní efektivní a multimediální výuku cizích jazyků. Jedná se zejména o tablety pro žáky, učitelský PC, ozvučovací systém a speciální výukové podklady pro výuku cizích jazyků.

Hlavní aktivity projektu

Co se týče hlavních aktivit, projekt Rekonstrukce učebny cizích jazyků vč. zajištění bezbariérového přístupu byl složen ze dvou paralelně realizovaných hlavních aktivit:

Hlavní aktivita 1: Vybavení a zprovoznění specializované učebny cizích jazyků
Hlavní aktivita 2: Zajištění bezbariérovosti hlavní budovy SOŠ OUUD Nerudova 33

Hlavní aktivita 1: Vybavení a zprovoznění specializované učebny cizích jazyků
Díky pořízení nového nábytku určeného speciálně pro jazykovou učebnu, pořízení potřebného IT vybavení pro výuku cizích jazyků a doplňkového vybavení multimediální učebny došlo k zvýšení efektivity výuky cizích jazyků, došlo ke zvýšení možností pedagoga efektivněji a zábavněji koncipovat vlastní výuku. Díky pořízenému vybavení došlo k rozšíření možností interaktivní výuky a možnosti zacílit výuku více na oborovou, profesní stránku cizího jazyka.

Hlavní aktivita 2: Zajištění bezbariérovosti hlavní budovy SOŠ OUUD Nerudova 33
Nejprve byla za součinnosti CNPK připravena VZ na dodavatele stavebních prací v objektu. Po ukončení veřejné zakázky a podpisu smluv o zajištění stavebních prací byl předán prostor vítěznému dodavateli k realizaci zakázky dle stanoveného harmonogramu prací a dle vypracované projektové dokumentace. Po ukončení stavebních prací bylo staveniště a výtah předány zadavateli SOŠ OUUD do standardního provozu výtahu v rámci provozu a dle potřeb SOŠ OUUD Nerudova 33.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/). 

 

 

oko