Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

116 účastníků zahraničních odborných praktických stáží a mobilit v Irsku, Německu, Španělsku a na Maltě

Již tradičně vyjíždějí žáci všech oborů naší školy v září – říjnu na odborné stáže a praxe do zahraničí. Naše škola má letos v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus Plus 116 účastníků zahraničních odborných praktických stáží a mobilit v Irsku, Německu, Španělsku a na Maltě, z toho 12 žáků na dlouhodobých stážích ErasmusPro (nad 3 měsíce) a 104 účastníků na krátkodobých stážích a mobilitách (většinou třítýdenních). Stáže a mobility jsou finančně podpořené granty EU a uskutečňují se na základě projektů zpracovaných naší školou ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami, podniky a organizacemi. Díky nim mohou žáci i vyučující sbírat praktické zkušenosti v zahraničí, rozvíjet své dovednosti i znalosti, zdokonalovat se v cizích jazycích, poznávat místní kulturu i zvyky a podporovat evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě. Tak významně přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.

Naše škola podporuje internacionalizaci vzdělávání, jsme nositeli prestižních certifikátů a ocenění kvality VET Charter a EXCELLENCE LABEL za vynikající realizaci vzdělávacích projektů a mobilit v mezinárodním vzdělávání a získali jsme akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro období 2021—2027.

Zahraniční stáž je jedinečnou příležitostí zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní kontakty a přátelství.

Cílem zahraničních stáží je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel. Právě vazba na reálné prostředí firem a organizací představuje pro účastníky nejlepší podporu rozvoje odborných i jazykových kompetencí. Žáci našich obchodně ekonomických i uměleckých oborů poznávají chod zahraničních podniků, způsob řízení, seznamují se s odlišnostmi v marketingu, s obchodními činnostmi zasazenými do odlišného legislativního prostředí a také s podmínkami na evropském trhu práce.

Při zahraniční spolupráci využíváme evropských standardů kvality mezinárodního vzdělávání v edukačním programu Erasmus Plus. Ty podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků zpracováváme pro každého účastníka individualizovaný vzdělávací program a obsah stáže (ve Smlouvě o učení – Learning Agreementu) – výsledky učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jsou pak hodnoceny podle kritérií a validovány, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení a Europass Mobility, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

 

EN  Co Funded by the EU BLACK

 

 

staze e+ (4)

 

staze e+ (2)

 

staze e+ (1)

 

staze e+ (10)

 

staze e+ (8)

 

staze e+ (5)

 

staze e+ (2)

 

staze e+ (4)

 

staze e+ (5)

 

staze e+ (7)

 

staze e+ (3)

 

staze e+ (2)

 

oko